Friday, June 1, 2018

June bullet journal-Το ημερολόγιο του Ιουνίου

June, the beginning of summer, the anticipation of vacations, the preparation to live all that at its fullest. I've always combined June with wheat, this yellow sun colored plant that farmers harvest the first month of summer mostly. It's importance is quite significant as it is the base for many of our everyday food.
 
Ιούνιος, η αρχή του καλοκαιριού, η ανυπομονησία των διακοπών, η προετοιμασία για να ζήσουμε όλα αυτά στο έπακρο. Πάντα συνδύαζα τον Ιούνιο με το σιτάρι, αυτό το κίτρινο στο χρώμα του ήλιου φυτό που οι αγρότες μαζεύουν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού κυρίως. Η σημασία του είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι η βάση για πολλές από τις καθημερινές μας τροφές.
 
  

Saturday, March 31, 2018

April's bullet journal-Το ημερολόγιο του Απρίλη

Whenever I see the spring in Japan I'm always thinking this is a place so magical like a fairy tale. Those cherry blossoms with the light pink colors, the wind scattering the fragile petals making a colorful carpet. My only wish is to visit this magic place once in my lifetime and lay on that carpet, wouldn't it be wonderful? So you guessed by now what was my inspiration for April. Cherry blossoms and red petals all over my journal.
Όποτε βλέπω την άνοιξη στην Ιαπωνία σκέφτομαι πάντα ότι είναι ένα μέρος τόσο μαγικό σαν παραμύθι. Εκείνες οι κερασιές με το απαλό ροζ χρώμα, τον άνεμο να σκορπίζει τα εύθραυστα πέταλα δημιουργώντας ένα χρωματιστό χαλί. Μόνη μου επιθυμία είναι να επισκεφθώ αυτό το μαγικό μέρος μια φορά στην ζωή μου και να ξαπλώσω σ'αυτό το χαλί, δεν θα ήταν υπέροχο? Άρα μαντέψατε μέχρι τώρα ποια ήταν η έμπνευσή μου για τον Απρίλιο. Κερασιές και κόκκινα πέταλα σε όλο το ημερολόγιό μου.

Monday, March 5, 2018

Tutorial:Ribbon bookmark-Σελιδοδείκτης από κορδέλα

My love for bullet journaling is probably known by now. Besides drawing and making my journal prettier I am quite addictive to accessories relates to it. Like pens, I have so many of them and still think I have nothing. Or washi tapes, even though I don't use them quite often in my layouts. My love for crafting and journaling have come up to the idea of a bookmark.

Actually this can be used as a bookmark or as a holder to keep your notebook closed. Very easy to do with stuff that we already have at home.

Η αγάπη μου για το bullet journaling είναι μάλλον γνωστή πλέον. Εκτός από το να ζωγραφίζω και να κάνω το ημερολόγιό μου ομορφότερο είμαι λίγο εθισμένη στα αξεσουάρ που σχετίζονται με αυτό. Όπως οι μαρκαδόροι, έχω τόσους πολλούς κι ακόμα νομίζω ότι δεν έχω τίποτα. Ή οι διακοσμητικές αυτοκόλλητες ταινίες, παρ' όλο που δεν τις χρησιμοποιώ τόσο συχνά στα σχέδια μου. Η αγάπη μου για τις χειροτεχνίες και το ημερολόγιό μου μου έδωσαν την ιδέα του σελιδοδείκτη.

Στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σελιδοδείκτης ή σαν ένα εργαλείο για να κρατάει το τετράδιό μου κλειστό. Πολύ εύκολο να γίνει με υλικά που έχουμε ήδη στο σπίτι.

Saturday, February 3, 2018

Kite themed bullet journal-Ημερολόγιο με θέμα τον χαρταετό

Who told you February is only for love and nothing else? Well yes we celebrate love and Valentine's Day with a nice dinner by the candles or with a box of chocolate bites watching Gone with the wind, my favorite all-time classic movie. But in fact there a lot more that going on this month. For a start we make the transition to Easter with 40 days of fasting starting on Clean Monday.
 
And here we come to my favorite celebration day, Clean Monday. With all that food and flying the kites when the weather allows. Seriously who doesn't like all the seafood and the traditional sweets? And flying the kites in the country and the parks? When I was a little kid I was so anxious for this day to come. I was anticipating for it more than Christmas really. Now I anticipate for all the food.
 
Anyhow, I decided this month inspiration will be kites and not Valentine's Day. More specifically the red kite inspired by the poem of Lilian Moore.
 
Ποιος είπε ότι ο Φεβρουάριος είναι μόνο για την αγάπη και τίποτα άλλο? Ναι γιορτάζουμε την αγάπη και την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με ένα ωραίο δείπνο υπό το φως των κεριών ή μ'ένα κουτί από σοκολατάκια παρακολουθώντας το Όσα παίρνει ο άνεμος, η αγαπημένη μου κλασική όλων των εποχών ταινία. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν αυτόν τον μήνα. Για αρχή κάνουμε την μετάβαση για το Πάσχα με 40 ημέρες νηστεία ξεκινώντας από την Καθαρά Δευτέρα.
 
Κι ερχόμαστε στην αγαπημένη μου γιορτή, την Καθαρά Δευτέρα. Με όλο αυτό το φαγητό και να πετάμε τους χαρταετούς όταν το επιτρέπει ο καιρός, Σοβαρά σε ποιον δεν αρέσει όλα αυτά τα θαλασσινά και τα παραδοσιακά γλυκά? Και να πετάς χαρταετό στην εξοχή ή στο πάρκο? Όταν ήμουν μικρό παιδί ανυπομονούσα τόσο πολύ να έρθει αυτή η μέρα. Αδημονούσα περισσότερο κι από τα Χριστούγεννα. Τώρα αδημονώ για το φαγητό.
 
Σκεφτόμενη όλα αυτά, αποφάσισα η έμπνευση αυτού του μήνα να είναι οι χαρταετοί κι όχι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Πιο συγκεκριμένα ο κόκκινος χαρταετός εμπνευσμένο από το ποίημα της Lillian Moore. 
 

Friday, January 5, 2018

My bullet journal for the new year-Το ημερολόγιο μου για την νέα χρονιά

Celebrations are over, resolutions have been made once again and now is the time to organize the new year to make the most of it. I mean, who wants a chaotic life in the anxiety? I believe no one even though some people are more productive this way. Well, I am definitely not in this group of people and I want everything I can to be organized and listed. It makes me feel a little bit more secure and I have the control in my life. But to be honest since I've started bullet journaling I forget less things and have more done since before.
 
Since many happy and sad events have stigmatized me the last year, I've made my decisions and I'm more than enthusiastic to start over. And this is reflected in my bullet journal where I started with a simple but elegant Phoenix. This tremendous bird that regenerates from its ashes.
 
Οι εορτασμοί τελείωσαν, οι στόχοι μπήκαν για άλλη μια φορά και τώρα είναι η ώρα για να οργανώσουμε την νέα χρονιά για να πετύχουμε περισσότερα. Γιατί ποιος θέλει μια χαοτική ζωή μέσα στο άγχος? Πιστεύω κανένας αν και κάποιοι είναι περισσότερο παραγωγικοί έτσι. Σίγουρα δεν ανήκω σ'αυτή την ομάδα ανθρώπων και θέλα όσα μπορώ να είναι οργανωμένα και σε λίστα. Με κάνει να νιώθω λίγο περισσότερο ασφαλής κι ότι έχω τον έλεγχο της ζωής μου. Αλλά για να είμαι ειλικρινής από τότε που ξεκίνησα το ημερολόγιο ξεχνάω λιγότερα πράγματα και ολοκληρώνω περισσότερα απ'ότι πριν.
 
Κάποια ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα με στιγμάτισαν την προηγούμενη χρονιά, έλαβα τις αποφάσεις μου και είμαι περισσότερο από ενθουσιώδης για να ξεκινήσω πάλι. Κι αυτό αντικατοπρίζεται στο ημερολόγιο μου που ξεκινάει μ'ένα λιτό αλλά όμορφο Φοίνικα. Αυτό το απίστευτο πουλί που αναγεννιέται από τις στάχτες του.
 
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogging tips